ἀνέμου
Englishman's Concordance
ἀνέμου (anemou) — 7 Occurrences

Matthew 11:7 N-GMS
GRK: κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον
NAS: A reed shaken by the wind?
KJV: shaken with the wind?
INT: a reed by [the] wind shaken

Mark 4:37 N-GMS
GRK: λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου καὶ τὰ
NAS: gale of wind, and the waves
KJV: a great storm of wind, and the waves
INT: a storm violent of wind And the

Luke 7:24 N-GMS
GRK: κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον
NAS: A reed shaken by the wind?
KJV: shaken with the wind?
INT: a reed by [the] wind shaken

Luke 8:23 N-GMS
GRK: κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν
NAS: and a fierce gale of wind descended
KJV: a storm of wind on
INT: came down a storm of wind on the

John 6:18 N-GMS
GRK: τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος
NAS: up because a strong wind was blowing.
KJV: by reason of a great wind that blew.
INT: and both [the] sea by a wind strong blowing

Acts 27:7 N-GMS
GRK: ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου ὑπεπλεύσαμεν τὴν
NAS: Cnidus, since the wind did not permit us [to go] farther,
KJV: Cnidus, the wind not
INT: us the wind we sailed under

Revelation 6:13 N-GMS
GRK: αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη
NAS: when shaken by a great wind.
KJV: of a mighty wind.
INT: of it by a wind great being shaken

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page