4267. προγινώσκω (proginóskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4267. προγινώσκω (proginóskó) — 5 Occurrences

Acts 26:5 V-PPA-NMP
GRK: προγινώσκοντές με ἄνωθεν
NAS: since they have known about me for a long time,
KJV: Which knew me from the beginning,
INT: who before knew me from the first

Romans 8:29 V-AIA-3S
GRK: ὅτι οὓς προέγνω καὶ προώρισεν
NAS: For those whom He foreknew, He also
KJV: For whom he did foreknow, he also
INT: Because those whom he foreknew also he predestined [to be]

Romans 11:2 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ ὃν προέγνω ἢ οὐκ
NAS: whom He foreknew. Or
KJV: people which he foreknew. Wot ye
INT: of him whom he foreknew or not

1 Peter 1:20 V-RPM/P-GMS
GRK: προεγνωσμένου μὲν πρὸ
NAS: For He was foreknown before
KJV: Who verily was foreordained before
INT: having been foreknown indeed before

2 Peter 3:17 V-PPA-NMP
GRK: οὖν ἀγαπητοί προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα
NAS: beloved, knowing this beforehand, be on your guard
KJV: beloved, seeing ye know [these things] before, beware
INT: therefore beloved knowing beforehand beware that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page