προβάτων
Englishman's Concordance
προβάτων (probatōn) — 9 Occurrences

Matthew 7:15 N-GNP
GRK: ἐν ἐνδύμασιν προβάτων ἔσωθεν δέ
NAS: come to you in sheep's clothing,
KJV: you in sheep's clothing, but
INT: in clothing of sheep inwardly moreover

John 10:1 N-GNP
GRK: αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων
NAS: into the fold of the sheep, but climbs
KJV: into the sheepfold, but
INT: fold of the sheep but climbs up

John 10:2 N-GNP
GRK: ἐστιν τῶν προβάτων
NAS: is a shepherd of the sheep.
KJV: is the shepherd of the sheep.
INT: is of the sheep

John 10:7 N-GNP
GRK: θύρα τῶν προβάτων
NAS: to you, I am the door of the sheep.
KJV: am the door of the sheep.
INT: door of the sheep

John 10:11 N-GNP
GRK: ὑπὲρ τῶν προβάτων
NAS: lays down His life for the sheep.
KJV: life for the sheep.
INT: for the sheep

John 10:13 N-GNP
GRK: περὶ τῶν προβάτων
NAS: and is not concerned about the sheep.
KJV: not for the sheep.
INT: about the sheep

John 10:15 N-GNP
GRK: ὑπὲρ τῶν προβάτων
NAS: and I lay down My life for the sheep.
KJV: life for the sheep.
INT: for the sheep

John 10:26 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν
NAS: because you are not of My sheep.
KJV: of my sheep, as I said
INT: of the sheep of me

Hebrews 13:20 N-GNP
GRK: ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν
NAS: Shepherd of the sheep through
KJV: shepherd of the sheep, through
INT: Shepherd of the sheep great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page