4301. προλαμβάνω (prolambanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4301. προλαμβάνω (prolambanó) — 3 Occurrences

Mark 14:8 V-AIA-3S
GRK: ἔσχεν ἐποίησεν προέλαβεν μυρίσαι τὸ
NAS: My body beforehand for the burial.
KJV: could: she is come aforehand to anoint
INT: she could she did She came beforehand to anoint the

1 Corinthians 11:21 V-PIA-3S
GRK: ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῷ
NAS: each one takes his own
KJV: every one taketh before [other] his own
INT: own supper takes first in

Galatians 6:1 V-ASP-3S
GRK: ἐὰν καὶ προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν
NAS: if anyone is caught in any trespass,
KJV: if a man be overtaken in a
INT: if even be taken a man in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page