προκόψουσιν
Englishman's Concordance
προκόψουσιν (prokopsousin) — 3 Occurrences

2 Timothy 2:16 V-FIA-3P
GRK: πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας
NAS: [and] empty chatter, for it will lead to further
KJV: for they will increase unto
INT: more indeed they will advance of ungodliness

2 Timothy 3:9 V-FIA-3P
GRK: ἀλλ' οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον
NAS: But they will not make further
KJV: But they shall proceed no further:
INT: But not they will advance further much more

2 Timothy 3:13 V-FIA-3P
GRK: καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ
NAS: and impostors will proceed [from bad] to worse,
KJV: seducers shall wax worse and worse,
INT: and impostors will advance to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page