4298. προκόπτω (prokoptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4298. προκόπτω (prokoptó) — 6 Occurrences

Luke 2:52 V-IIA-3S
GRK: Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν ἐν τῇ
NAS: And Jesus kept increasing in wisdom
KJV: And Jesus increased in wisdom and
INT: And Jesus advanced in

Romans 13:12 V-AIA-3S
GRK: ἡ νὺξ προέκοψεν ἡ δὲ
NAS: The night is almost gone, and the day
KJV: The night is far spent, the day
INT: The night is nearly over and

Galatians 1:14 V-IIA-1S
GRK: καὶ προέκοπτον ἐν τῷ
NAS: and I was advancing in Judaism beyond
KJV: And profited in the Jews' religion
INT: and I was advancing in

2 Timothy 2:16 V-FIA-3P
GRK: πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας
NAS: [and] empty chatter, for it will lead to further
KJV: for they will increase unto
INT: more indeed they will advance of ungodliness

2 Timothy 3:9 V-FIA-3P
GRK: ἀλλ' οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον
NAS: But they will not make further
KJV: But they shall proceed no further:
INT: But not they will advance further much more

2 Timothy 3:13 V-FIA-3P
GRK: καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ
NAS: and impostors will proceed [from bad] to worse,
KJV: seducers shall wax worse and worse,
INT: and impostors will advance to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page