4297. προκοπή (prokopé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4297. προκοπή (prokopé) — 3 Occurrences

Philippians 1:12 N-AFS
GRK: μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου
NAS: out for the greater progress of the gospel,
KJV: unto the furtherance of the gospel;
INT: really to [the] advancement of the gospel

Philippians 1:25 N-AFS
GRK: τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν
NAS: with you all for your progress and joy
KJV: for your furtherance and joy
INT: your progress and joy

1 Timothy 4:15 N-NFS
GRK: σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ
NAS: be [absorbed] in them, so that your progress will be evident
KJV: that thy profiting may appear
INT: your progress manifest might be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page