προείρηκα
Englishman's Concordance
προείρηκα (proeirēka) — 4 Occurrences

Matthew 24:25 V-RIA-1S
GRK: ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν
INT: Behold I have foretold [it] to you

Mark 13:23 V-RIA-1S
GRK: δὲ βλέπετε προείρηκα ὑμῖν πάντα
INT: moreover take heed I have foretold to you all things

2 Corinthians 7:3 V-RIA-1S
GRK: οὐ λέγω προείρηκα γὰρ ὅτι
INT: not I speak I have before said indeed that

2 Corinthians 13:2 V-RIA-1S
GRK: προείρηκα καὶ προλέγω
NAS: absent I say in advance to those
KJV: and foretell you, as if
INT: I have before declared and I say beforehand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page