4582. σελήνη (seléné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4582. σελήνη (seléné) — 9 Occurrences

Matthew 24:29 N-NFS
GRK: καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει
NAS: WILL BE DARKENED, AND THE MOON WILL NOT GIVE
KJV: be darkened, and the moon shall not
INT: and the moon not will give

Mark 13:24 N-NFS
GRK: καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει
NAS: WILL BE DARKENED AND THE MOON WILL NOT GIVE
KJV: and the moon shall
INT: and the moon not will give

Luke 21:25 N-DFS
GRK: ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις
NAS: in sun and moon and stars,
KJV: and in the moon, and
INT: sun and moon and stars

Acts 2:20 N-NFS
GRK: καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα
NAS: INTO DARKNESS AND THE MOON INTO BLOOD,
KJV: darkness, and the moon into blood,
INT: and the moon into blood

1 Corinthians 15:41 N-GFS
GRK: ἄλλη δόξα σελήνης καὶ ἄλλη
NAS: glory of the moon, and another
KJV: another glory of the moon, and another
INT: another glory of [the] moon and another

Revelation 6:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο
NAS: and the whole moon became
KJV: of hair, and the moon became as
INT: and the moon whole became

Revelation 8:12 N-GFS
GRK: τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ
NAS: and a third of the moon and a third
KJV: the third part of the moon, and
INT: third of the moon and a

Revelation 12:1 N-NFS
GRK: καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν
NAS: with the sun, and the moon under
KJV: with the sun, and the moon under her
INT: and the moon under the

Revelation 21:23 N-GFS
GRK: οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν
NAS: or of the moon to shine
KJV: neither of the moon, to
INT: nor of the moon that they should shine

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page