4605. Σιδών (Sidón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4605. Σιδών (Sidón) — 10 Occurrences

Matthew 11:21 N-DFS
GRK: Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ
NAS: in Tyre and Sidon which occurred
KJV: and Sidon, they would have repented
INT: Tyre and Sidon had taken place the

Matthew 11:22 N-DFS
GRK: Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται
NAS: for Tyre and Sidon in [the] day
KJV: for Tyre and Sidon at the day
INT: For Tyre and Sidon more tolerable will it be

Matthew 15:21 N-GFS
GRK: Τύρου καὶ Σιδῶνος
NAS: into the district of Tyre and Sidon.
KJV: of Tyre and Sidon.
INT: of Tyre and Sidon

Mark 3:8 N-AFS
GRK: Τύρον καὶ Σιδῶνα πλῆθος πολύ
NAS: of Tyre and Sidon, a great
KJV: Tyre and Sidon, a great multitude,
INT: Tyre and Sidon a multitude great

Mark 7:24 N-GFS
GRK: Τύρου καὶ Σιδῶνος Καὶ εἰσελθὼν
KJV: of Tyre and Sidon, and entered
INT: of Tyre and Sidon and having entered

Mark 7:31 N-GFS
GRK: ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν
NAS: through Sidon to the Sea
KJV: of Tyre and Sidon, he came unto
INT: he came through Sidon to the

Luke 6:17 N-GFS
GRK: Τύρου καὶ Σιδῶνος
NAS: of Tyre and Sidon,
KJV: of Tyre and Sidon, which came
INT: of Tyre and Sidon

Luke 10:13 N-DFS
GRK: Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ
NAS: in Tyre and Sidon which
KJV: Tyre and Sidon, which have been done
INT: Tyre and Sidon had taken place the

Luke 10:14 N-DFS
GRK: Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται
NAS: for Tyre and Sidon in the judgment
KJV: for Tyre and Sidon at the judgment,
INT: for Tyre and Sidon more tolerable will it be

Acts 27:3 N-AFS
GRK: κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα φιλανθρώπως τε
NAS: day we put in at Sidon; and Julius
KJV: [day] we touched at Sidon. And Julius
INT: we landed at Sidon considerately moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page