4700. σποδός (spodos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4700. σποδός (spodos) — 3 Occurrences

Matthew 11:21 N-DMS
GRK: σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν
NAS: long ago in sackcloth and ashes.
KJV: sackcloth and ashes.
INT: sackcloth and ashes they had repented

Luke 10:13 N-DMS
GRK: σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν
NAS: sitting in sackcloth and ashes.
KJV: sackcloth and ashes.
INT: sackcloth and ashes sitting they had repented

Hebrews 9:13 N-NFS
GRK: ταύρων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα
NAS: and bulls and the ashes of a heifer
KJV: and the ashes of an heifer
INT: of bulls and ashes of a heifer sprinkling

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page