ἐσπλαγχνίσθη
Englishman's Concordance
ἐσπλαγχνίσθη (esplanchnisthē) — 6 Occurrences

Matthew 9:36 V-AIP-3S
GRK: τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν
NAS: the people, He felt compassion for them, because
KJV: the multitudes, he was moved with compassion on
INT: the crowds he was moved with compassion for them

Matthew 14:14 V-AIP-3S
GRK: ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς
NAS: crowd, and felt compassion for them and healed
KJV: and was moved with compassion toward
INT: a crowd and was moved with compassion toward them

Mark 6:34 V-AIP-3S
GRK: ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοὺς
NAS: crowd, and He felt compassion for them because
KJV: and was moved with compassion toward
INT: crowd and was moved with compassion toward them

Luke 7:13 V-AIP-3S
GRK: ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτῇ
NAS: saw her, He felt compassion for her, and said
KJV: saw her, he had compassion on her,
INT: the Lord was moved with compassion on her

Luke 10:33 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη
NAS: upon him; and when he saw him, he felt compassion,
KJV: him, he had compassion [on him],
INT: and having seen was moved with compassion

Luke 15:20 V-AIP-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν
NAS: saw him and felt compassion [for him], and ran
KJV: him, and had compassion, and ran,
INT: of him and was moved with compassion and having run

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page