476. ἀντίδικος (antidikos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 476. ἀντίδικος (antidikos) — 5 Occurrences

Matthew 5:25 N-DMS
GRK: εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ
NAS: quickly with your opponent at law
KJV: with thine adversary quickly,
INT: agreeing with adversary of you quickly

Matthew 5:25 N-NMS
GRK: παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ
NAS: with your opponent at law while
KJV: lest at any time the adversary deliver
INT: deliver the adversary to the judge

Luke 12:58 N-GMS
GRK: μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ'
NAS: you are going with your opponent to appear before
KJV: thine adversary to
INT: with the adversary of you before

Luke 18:3 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου
NAS: Give me legal protection from my opponent.'
KJV: of mine adversary.
INT: of the adversary of me

1 Peter 5:8 N-NMS
GRK: γρηγορήσατε ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος
NAS: [spirit], be on the alert. Your adversary, the devil,
KJV: because your adversary the devil, as
INT: watch the adversary of you [the] devil

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page