ἀντικείμενοι
Englishman's Concordance
ἀντικείμενοι (antikeimenoi) — 3 Occurrences

Luke 13:17 V-PPM/P-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ καὶ
NAS: all His opponents were being humiliated;
KJV: all his adversaries were ashamed: and
INT: all who were opposed to him and

Luke 21:15 V-PPM/P-NMP
GRK: ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν
NAS: none of your opponents will be able
KJV: all your adversaries shall not
INT: all those opposing you

1 Corinthians 16:9 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐνεργής καὶ ἀντικείμενοι πολλοί
NAS: to me, and there are many adversaries.
KJV: and [there are] many adversaries.
INT: efficient and opposers [are] many

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page