4802. συζητέω (suzéteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4802. συζητέω (suzéteó) — 10 Occurrences

Mark 1:27 V-PNA
GRK: ἅπαντες ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς
NAS: so that they debated among themselves,
KJV: insomuch that they questioned among
INT: all so that they questioned among themselves

Mark 8:11 V-PNA
GRK: καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ ζητοῦντες
NAS: out and began to argue with Him, seeking
KJV: began to question with him,
INT: and began to dispute with him seeking

Mark 9:10 V-PPA-NMP
GRK: πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστιν
NAS: upon that statement, discussing with one another
KJV: themselves, questioning one with another what
INT: among themselves questioning what is

Mark 9:14 V-PPA-AMP
GRK: καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας πρὸς αὐτούς
NAS: them, and [some] scribes arguing with them.
KJV: and the scribes questioning with them.
INT: and scribes arguing with them

Mark 9:16 V-PIA-2P
GRK: αὐτούς Τί συζητεῖτε πρὸς αὐτούς
NAS: them, What are you discussing with them?
KJV: What question ye with
INT: them What are you disputing with them

Mark 12:28 V-PPA-GMP
GRK: ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων ἰδὼν ὅτι
NAS: and heard them arguing, and recognizing
KJV: them reasoning together, and perceiving
INT: having heard them reasoning together having seen that

Luke 22:23 V-PNA
GRK: αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς
NAS: And they began to discuss among
KJV: began to enquire among
INT: they began to question together among themselves

Luke 24:15 V-PNA
GRK: αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς
NAS: they were talking and discussing, Jesus
KJV: [together] and reasoned, Jesus
INT: they and reasoned that himself

Acts 6:9 V-PPA-NMP
GRK: καὶ Ἀσίας συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ
NAS: rose up and argued with Stephen.
KJV: and of Asia, disputing with Stephen.
INT: and Asia disputing with Stephen

Acts 9:29 V-IIA-3S
GRK: τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς
NAS: And he was talking and arguing with the Hellenistic
KJV: and disputed against
INT: also and debated with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page