4838. συμπαραλαμβάνω (sumparalambanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4838. συμπαραλαμβάνω (sumparalambanó) — 4 Occurrences

Acts 12:25 V-APA-NMP
GRK: τὴν διακονίαν συμπαραλαβόντες Ἰωάννην τὸν
NAS: their mission, taking along with [them] John,
KJV: and took with them John,
INT: the mission having taken with [them] John the [one]

Acts 15:37 V-ANA
GRK: δὲ ἐβούλετο συμπαραλαβεῖν καὶ τὸν
NAS: Barnabas wanted to take John, called
KJV: determined to take with them John,
INT: moreover purposed to take with [them] also

Acts 15:38 V-PNA
GRK: ἔργον μὴ συμπαραλαμβάνειν τοῦτον
NAS: kept insisting that they should not take him along who had deserted
KJV: to take him with them, who departed
INT: work not to take with [them] him

Galatians 2:1 V-APA-NMS
GRK: μετὰ Βαρνάβα συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον
NAS: with Barnabas, taking Titus
KJV: and took Titus with [me] also.
INT: with Barnabas having taken with [me] also Titus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page