4846. συμπνίγω (sumpnigó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4846. συμπνίγω (sumpnigó) — 5 Occurrences

Matthew 13:22 V-PIA-3S
GRK: τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον
NAS: of wealth choke the word,
KJV: of riches, choke the word,
INT: of riches choke the word

Mark 4:7 V-AIA-3P
GRK: ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό καὶ
NAS: came up and choked it, and it yielded
KJV: grew up, and choked it, and
INT: thorns and choked it and

Mark 4:19 V-PIA-3P
GRK: ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον
NAS: enter in and choke the word,
KJV: entering in, choke the word,
INT: desires entering in choke the word

Luke 8:14 V-PIM/P-3P
GRK: βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ
NAS: and as they go on their way they are choked with worries
KJV: go forth, and are choked with cares
INT: of life moving along are choked and not

Luke 8:42 V-IIA-3P
GRK: οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν
NAS: the crowds were pressing against Him.
KJV: went the people thronged him.
INT: the crowds pressed around him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page