4845. συμπληρόω (sumpléroó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4845. συμπληρόω (sumpléroó) — 3 Occurrences

Luke 8:23 V-IIM/P-3P
GRK: λίμνην καὶ συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον
NAS: on the lake, and they [began] to be swamped and to be in danger.
KJV: and they were filled [with water], and
INT: lake and they were being swamped and were in danger

Luke 9:51 V-PNM/P
GRK: ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας
NAS: the days were approaching for His ascension,
KJV: the time was come that he
INT: in the to be fulfilled the days

Acts 2:1 V-PNM/P
GRK: ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν
NAS: of Pentecost had come, they were all
KJV: of Pentecost was fully come, they were
INT: during the ariving of the day

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page