4868. συναίρω (sunairó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4868. συναίρω (sunairó) — 3 Occurrences

Matthew 18:23 V-ANA
GRK: ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ
NAS: wished to settle accounts
KJV: which would take account of
INT: who would settle accounts accounts with

Matthew 18:24 V-PNA
GRK: δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη εἷς
NAS: When he had begun to settle [them], one
KJV: had begun to reckon, one
INT: moreover he to settle was brought one

Matthew 25:19 V-PIA-3S
GRK: ἐκείνων καὶ συναίρει λόγον μετ'
NAS: came and settled accounts
KJV: cometh, and reckoneth with them.
INT: of those and takes account with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page