συναγωγῆς
Englishman's Concordance
συναγωγῆς (synagōgēs) — 6 Occurrences

Mark 1:29 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον
NAS: after they came out of the synagogue, they came
KJV: out of the synagogue, they entered
INT: out of the synagogue having gone forth they came

Luke 4:38 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς
NAS: He got up and [left] the synagogue, and entered
KJV: out of the synagogue, and entered
INT: out of the synagogue he entered into

Luke 8:41 N-GFS
GRK: ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν καὶ
NAS: and he was an official of the synagogue; and he fell
KJV: a ruler of the synagogue: and
INT: a ruler of the synagogue was and

Acts 6:9 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης
NAS: from what was called the Synagogue of the Freedmen,
KJV: of the synagogue, which
INT: of the synagogue called

Acts 13:43 N-GFS
GRK: δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ
NAS: Now when [the meeting of] the synagogue had broken
KJV: Now when the congregation was broken up,
INT: moreover the synagogue followed many

Revelation 3:9 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ
NAS: I will cause [those] of the synagogue of Satan,
KJV: them of the synagogue of Satan,
INT: of the synagogue of Satan

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page