συνήγαγον
Englishman's Concordance
συνήγαγον (synēgagon) — 4 Occurrences

Matthew 22:10 V-AIA-3P
GRK: τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς
NAS: out into the streets and gathered together all
KJV: the highways, and gathered together all
INT: the highways brought together all as many as

Matthew 27:27 V-AIA-3P
GRK: τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ' αὐτὸν
NAS: into the Praetorium and gathered the whole
KJV: the common hall, and gathered unto
INT: the praetorium gathered against him

John 6:13 V-AIA-3P
GRK: συνήγαγον οὖν καὶ
NAS: So they gathered them up, and filled
KJV: Therefore they gathered [them] together, and
INT: They gathered together therefore also

John 11:47 V-AIA-3P
GRK: Συνήγαγον οὖν οἱ
NAS: and the Pharisees convened a council,
KJV: Then gathered the chief priests and
INT: Gathered therefore the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4863
59 Occurrences


συναχθῆναι — 2 Occ.
συναχθήσονται — 2 Occ.
συνάχθητε — 1 Occ.
συναχθέντες — 1 Occ.
συναχθέντων — 1 Occ.
συναγάγῃ — 1 Occ.
συναγαγεῖν — 3 Occ.
συναγάγετε — 2 Occ.
συναγαγὼν — 2 Occ.
συναγαγόντες — 2 Occ.
συναγαγούσῃ — 1 Occ.
συνάγει — 1 Occ.
συνάγεται — 1 Occ.
συνάγω — 1 Occ.
συνάγων — 3 Occ.
συνάγονται — 2 Occ.
συνάγουσιν — 2 Occ.
συνάξει — 1 Occ.
συνάξω — 2 Occ.
συνήχθη — 4 Occ.
συνήχθησαν — 9 Occ.
συνήγαγεν — 1 Occ.
συνηγάγετέ — 2 Occ.
συνηγάγομεν — 1 Occ.
συνήγαγον — 4 Occ.
συνηγμένα — 1 Occ.
Συνηγμένων — 3 Occ.
συνηγμένοι — 3 Occ.
Additional Entries
συνάγων — 3 Occ.
συνάγονται — 2 Occ.
συνάγουσιν — 2 Occ.
συνάξει — 1 Occ.
συνάξω — 2 Occ.
συνήχθη — 4 Occ.
συνήχθησαν — 9 Occ.
συνήγαγεν — 1 Occ.
συνηγάγετέ — 2 Occ.
συνηγάγομεν — 1 Occ.
συνηγμένα — 1 Occ.
Συνηγμένων — 3 Occ.
συνηγμένοι — 3 Occ.
συναγωγαῖς — 15 Occ.
συναγωγὰς — 8 Occ.
συναγωγῇ — 14 Occ.
συναγωγὴν — 12 Occ.
συναγωγῆς — 6 Occ.
συναγωγῶν — 1 Occ.
συναγωνίσασθαί — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page