συναχθήσονται
Englishman's Concordance
συναχθήσονται (synachthēsontai) — 2 Occurrences

Matthew 24:28 V-FIP-3P
GRK: πτῶμα ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί
NAS: is, there the vultures will gather.
KJV: will the eagles be gathered together.
INT: carcass there will be gathered the vultures

Matthew 25:32 V-FIP-3P
GRK: καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ
NAS: the nations will be gathered before
KJV: him shall be gathered all
INT: and will be gathered before him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4863
59 Occurrences


συναχθῆναι — 2 Occ.
συναχθήσονται — 2 Occ.
συνάχθητε — 1 Occ.
συναχθέντες — 1 Occ.
συναχθέντων — 1 Occ.
συναγάγῃ — 1 Occ.
συναγαγεῖν — 3 Occ.
συναγάγετε — 2 Occ.
συναγαγὼν — 2 Occ.
συναγαγόντες — 2 Occ.
συναγαγούσῃ — 1 Occ.
συνάγει — 1 Occ.
συνάγεται — 1 Occ.
συνάγω — 1 Occ.
συνάγων — 3 Occ.
συνάγονται — 2 Occ.
συνάγουσιν — 2 Occ.
συνάξει — 1 Occ.
συνάξω — 2 Occ.
συνήχθη — 4 Occ.
συνήχθησαν — 9 Occ.
συνήγαγεν — 1 Occ.
συνηγάγετέ — 2 Occ.
συνηγάγομεν — 1 Occ.
συνήγαγον — 4 Occ.
συνηγμένα — 1 Occ.
Συνηγμένων — 3 Occ.
συνηγμένοι — 3 Occ.
Additional Entries
συμφωνοῦσιν — 1 Occ.
συνεφώνησάς — 1 Occ.
συνεφωνήθη — 1 Occ.
συμφώνησις — 1 Occ.
συμφωνίας — 1 Occ.
συμφώνου — 1 Occ.
συνεψήφισαν — 1 Occ.
σύμψυχοι — 1 Occ.
σὺν — 129 Occ.
συναχθῆναι — 2 Occ.
συνάχθητε — 1 Occ.
συναχθέντες — 1 Occ.
συναχθέντων — 1 Occ.
συναγάγῃ — 1 Occ.
συναγαγεῖν — 3 Occ.
συναγάγετε — 2 Occ.
συναγαγὼν — 2 Occ.
συναγαγόντες — 2 Occ.
συναγαγούσῃ — 1 Occ.
συνάγει — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page