σὺν
Englishman's Concordance
σὺν (syn) — 129 Occurrences

Matthew 25:27 Prep
GRK: τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ
KJV: have received mine own with usury.
INT: my own with interest

Matthew 26:35 Prep
GRK: δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν
KJV: should die with thee, yet
INT: it were needful for me with you to die

Matthew 27:38 Prep
GRK: Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο
KJV: thieves crucified with him, one
INT: Then are crucified with him two

Matthew 27:44 Prep
GRK: οἱ συσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον
INT: the [ones] having been crucified with him insulted

Mark 2:26 Prep
GRK: καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν
KJV: also to them which were with him?
INT: even to those who with him were

Mark 4:10 Prep
GRK: περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα
NAS: His followers, along with the twelve,
KJV: him with the twelve
INT: about him with the twelve

Mark 8:34 Prep
GRK: τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς
KJV: the people [unto him] with his
INT: the crowd with the disciples

Mark 9:4 Prep
GRK: αὐτοῖς Ἠλίας σὺν Μωυσεῖ καὶ
NAS: appeared to them along with Moses;
KJV: unto them Elias with Moses: and
INT: to them Elijah with Moses and

Mark 15:27 Prep
GRK: Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν
KJV: And with him they crucify
INT: And with him they crucify

Mark 15:32 Prep
GRK: οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον
INT: they who were crucified with him insulted

Luke 1:56 Prep
GRK: δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς
KJV: Mary abode with her about
INT: moreover Mary with her about

Luke 2:5 Prep
GRK: ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ
NAS: in order to register along with Mary,
KJV: To be taxed with Mary his
INT: to register with Mary who

Luke 2:13 Prep
GRK: ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ
KJV: there was with the angel
INT: suddenly there was with the angel

Luke 5:9 Prep
GRK: πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ
KJV: and all that were with him, at
INT: all those with him at

Luke 5:19 Prep
GRK: καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ
KJV: the tiling with [his] couch
INT: they let down him with the mat

Luke 7:6 Prep
GRK: Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς ἤδη
KJV: Jesus went with them. And
INT: Jesus went with them already

Luke 7:12 Prep
GRK: ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ
KJV: of the city was with her.
INT: considerable was [was] with her

Luke 8:1 Prep
GRK: οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ
KJV: and the twelve [were] with him,
INT: the twelve [were] with him

Luke 8:38 Prep
GRK: δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ ἀπέλυσεν
KJV: him that he might be with him: but
INT: demons to be [taken] with him he sent away

Luke 8:51 Prep
GRK: εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ εἰ
INT: to go in anyone with him if

Luke 9:32 Prep
GRK: καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν
KJV: Peter and they that were with him were
INT: and those with him were

Luke 19:23 Prep
GRK: κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν
KJV: have required mine own with usury?
INT: and I having come with interest anyhow

Luke 20:1 Prep
GRK: οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις
KJV: came upon [him] with the elders,
INT: the scribes with the elders

Luke 22:14 Prep
GRK: οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ
KJV: the twelve apostles with him.
INT: the apostles with him

Luke 22:56 Prep
GRK: Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν
KJV: was also with him.
INT: And this one with him was

Luke 23:11 Prep
GRK: ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν
KJV: And Herod with his men of war
INT: Herod with the troops

Luke 23:32 Prep
GRK: κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι
KJV: led with him
INT: criminals two with him to be put to death

Luke 24:10 Prep
GRK: αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἔλεγον
KJV: other [women that were] with them,
INT: the rest with them [who] told

Luke 24:21 Prep
GRK: γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις
INT: really also with all these things

Luke 24:24 Prep
GRK: τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ
KJV: certain of them which were with us
INT: some of those with us to

Luke 24:29 Prep
GRK: τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς
KJV: he went in to tarry with them.
INT: to abide with them

Luke 24:33 Prep
GRK: καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς
KJV: and them that were with them,
INT: and those with them

Luke 24:44 Prep
GRK: ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν ὅτι
KJV: while I was yet with you, that
INT: yet being with you that

John 12:2 Prep
GRK: τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ
INT: those reclining with him

John 18:1 Prep
GRK: Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς
KJV: he went forth with his
INT: Jesus went out with the disciples

John 21:3 Prep
GRK: καὶ ἡμεῖς σὺν σοί ἐξῆλθον
KJV: also go with thee. They went forth,
INT: also we with you They went forth

Acts 1:14 Prep
GRK: τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ
NAS: to prayer, along with [the] women,
KJV: and supplication, with the women, and
INT: in prayer with [the] women and

Acts 1:14 Prep
GRK: Ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς
KJV: of Jesus, and with his brethren.
INT: of Jesus and with the brothers

Acts 1:22 Prep
GRK: ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι
KJV: to be a witness with us
INT: resurrection of him with us to become

Acts 2:14 Prep
GRK: ὁ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα
KJV: standing up with the eleven,
INT: Peter with the eleven

Acts 3:4 Prep
GRK: εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάννῃ
NAS: But Peter, along with John,
KJV: upon him with John, said,
INT: upon him with John

Acts 3:8 Prep
GRK: καὶ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς
KJV: and entered with them into
INT: and entered with them into

Acts 4:13 Prep
GRK: αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ
KJV: that they had been with Jesus.
INT: them that with Jesus

Acts 4:14 Prep
GRK: ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα
KJV: standing with them,
INT: [the] man beholding with them standing

Acts 4:27 Prep
GRK: Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ
NAS: Pilate, along with the Gentiles
KJV: Pontius Pilate, with the Gentiles, and
INT: Pontius Pilate with [the] Gentiles and

Acts 5:1 Prep
GRK: Ἁνανίας ὀνόματι σὺν Σαπφίρῃ τῇ
KJV: named Ananias, with Sapphira his
INT: Ananias by name with Sapphira the

Acts 5:17 Prep
GRK: πάντες οἱ σὺν αὐτῷ ἡ
NAS: with all his associates (that is the sect
KJV: all they that were with him,
INT: all those with him which

Acts 5:21 Prep
GRK: καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν
NAS: when the high priest and his associates came,
KJV: and they that were with him,
INT: and those with him they called together

Acts 5:26 Prep
GRK: ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις
KJV: the captain with the officers,
INT: the captain with the officers

Acts 7:35 Prep
GRK: λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν σὺν χειρὶ ἀγγέλου
INT: redeemer sent by [the] hand of [the] angel

Acts 8:20 Prep
GRK: ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη
KJV: money perish with thee, because
INT: silver of you with you may it be

Acts 8:31 Prep
GRK: ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ
KJV: and sit with him.
INT: having come up to sit with him

Acts 10:2 Prep
GRK: τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῷ
KJV: one that feared God with all his
INT: God with all the

Acts 10:20 Prep
GRK: καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν
KJV: and go with them, doubting
INT: and proceed with them nothing

Acts 10:23 Prep
GRK: ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς καί
KJV: Peter went away with them, and
INT: having risen up went forth with them and

Acts 11:12 Prep
GRK: ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ
KJV: six brethren accompanied me, and
INT: went moreover with me also

Acts 13:7 Prep
GRK: ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ
KJV: was with the deputy of the country,
INT: who was with the procounsul

Acts 14:4 Prep
GRK: μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις
KJV: part held with the Jews, and
INT: indeed were with the Jews

Acts 14:4 Prep
GRK: οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις
KJV: the Jews, and part with the apostles.
INT: some moreover with the apostles

Acts 14:5 Prep
GRK: καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν
KJV: of the Jews with their
INT: and Jews with the rulers

Acts 14:13 Prep
GRK: πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις
KJV: have done sacrifice with the people.
INT: gates having brought with the crowds

Acts 14:20 Prep
GRK: ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρνάβᾳ
KJV: he departed with Barnabas
INT: next day he went away with Barnabas

Acts 14:28 Prep
GRK: οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς
KJV: long time with the disciples.
INT: not a little with the disciples

Acts 15:22 Prep
GRK: τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ
KJV: and elders, with the whole church,
INT: to the elders with all the

Acts 15:22 Prep
GRK: εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ
KJV: to Antioch with Paul and
INT: to Antioch with Paul

Acts 15:25 Prep
GRK: πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς
KJV: unto you with our beloved
INT: to you with the beloved

Acts 16:3 Prep
GRK: ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν
KJV: Paul have to go forth with him; and
INT: Paul with him to go forth

Acts 16:32 Prep
GRK: τοῦ κυρίου σὺν πᾶσιν τοῖς
NAS: of the Lord to him together with all
INT: of the Lord to all those

Acts 17:34 Prep
GRK: καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς
KJV: and others with them.
INT: and others with them

Acts 18:8 Prep
GRK: τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ
KJV: believed on the Lord with all his
INT: in the Lord with all the

Acts 18:18 Prep
GRK: Συρίαν καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα
KJV: Syria, and with him Priscilla
INT: Syria and with him Priscilla

Acts 19:38 Prep
GRK: καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται
KJV: the craftsmen which are with him,
INT: and the with him craftsmen

Acts 20:36 Prep
GRK: γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς
KJV: down, and prayed with them all.
INT: knee of him with all them

Acts 21:5 Prep
GRK: ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ
KJV: us on our way, with wives and
INT: us all with wives and

Acts 21:16 Prep
GRK: ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν ἄγοντες
KJV: There went with us also
INT: from Ceasarea with us bringing [one]

Acts 21:18 Prep
GRK: ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς
KJV: Paul went in with us unto
INT: Paul with us unto

Acts 21:24 Prep
GRK: παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ
NAS: them and purify yourself along with them, and pay their expenses
KJV: and purify thyself with them,
INT: having taken be purified with them and

Acts 21:26 Prep
GRK: ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς
NAS: purifying himself along with them, went
KJV: purifying himself with them
INT: next day with them having been purified

Acts 21:29 Prep
GRK: τῇ πόλει σὺν αὐτῷ ὃν
KJV: they had seen before with him in
INT: the city with him whom

Acts 22:9 Prep
GRK: οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες
KJV: And they that were with me saw
INT: those moreover with me being

Acts 23:15 Prep
GRK: τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ
KJV: therefore ye with the council signify
INT: to the chief captain with the Council

Acts 23:27 Prep
GRK: αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι
KJV: then came I with an army,
INT: them having come up with the troop

Acts 23:32 Prep
GRK: ἱππεῖς ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ ὑπέστρεψαν
KJV: to go with him,
INT: horsemen to go with him they returned

Acts 24:24 Prep
GRK: ὁ Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τῇ
KJV: when Felix came with his wife
INT: Felix with Drusilla the

Acts 25:23 Prep
GRK: τὸ ἀκροατήριον σύν τε χιλιάρχοις
NAS: the auditorium accompanied by the commanders
KJV: the place of hearing, with the chief captains,
INT: the audience hall with both chief captains

Acts 26:13 Prep
GRK: καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους
KJV: and them which journeyed with me.
INT: and those with me journeying

Acts 27:2 Prep
GRK: ἀνήχθημεν ὄντος σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου
KJV: of Thessalonica, being with us.
INT: we set sail being with us Aristarchus

Acts 28:16 Prep
GRK: καθ' ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι
KJV: by himself with a soldier that kept
INT: by himself with the who kept

Romans 6:8 Prep
GRK: δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ πιστεύομεν
KJV: if we be dead with Christ, we believe
INT: moreover we died with Christ we believe

Romans 8:32 Prep
GRK: οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ
KJV: shall he not with him also
INT: not also with him things

Romans 16:14 Prep
GRK: καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς
KJV: and the brethren which are with them.
INT: and the with them brothers

Romans 16:15 Prep
GRK: καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας
KJV: all the saints which are with them.
INT: and the with them all

1 Corinthians 1:2 Prep
GRK: κλητοῖς ἁγίοις σὺν πᾶσιν τοῖς
KJV: [to be] saints, with all
INT: called saints with all those

1 Corinthians 5:4 Prep
GRK: ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει
KJV: my spirit, with the power of our
INT: my spirit with the power

1 Corinthians 10:13 Prep
GRK: ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ
KJV: but will with the temptation also
INT: but will make with the temptation

1 Corinthians 11:32 Prep
GRK: ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ
NAS: that we will not be condemned along with the world.
KJV: not be condemned with the world.
INT: that not with the world

1 Corinthians 15:10 Prep
GRK: θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί
KJV: of God which was with me.
INT: of God which [is] with me

1 Corinthians 16:4 Prep
GRK: κἀμὲ πορεύεσθαι σὺν ἐμοὶ πορεύσονται
KJV: also, they shall go with me.
INT: me also to go with me they will go

1 Corinthians 16:19 Prep
GRK: καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ'
KJV: the Lord, with the church
INT: and Prisca with the in

2 Corinthians 1:1 Prep
GRK: ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς ἁγίοις
KJV: at Corinth, with all the saints
INT: in Corinth with the saints

2 Corinthians 1:21 Prep
GRK: βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς
KJV: he which stablisheth us with you in
INT: establishes us with you unto

2 Corinthians 4:14 Prep
GRK: καὶ ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ
KJV: and shall present [us] with you.
INT: also us through Jesus will raise up

2 Corinthians 4:14 Prep
GRK: καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν
INT: and will present with you

2 Corinthians 8:19 Prep
GRK: συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι
INT: fellow traveler of us with which grace

2 Corinthians 9:4 Prep
GRK: ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες
KJV: they of Macedonia come with me, and
INT: if should come with me Macedonians

2 Corinthians 13:4 Prep
GRK: ἀλλὰ ζήσομεν σὺν αὐτῷ ἐκ
KJV: but we shall live with him by
INT: but we will live with him by

Galatians 1:2 Prep
GRK: καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες
KJV: the brethren which are with me,
INT: and the with me all

Galatians 2:3 Prep
GRK: Τίτος ὁ σὺν ἐμοί Ἕλλην
KJV: Titus, who was with me, being
INT: Titus who [was] with me a Greek

Galatians 3:9 Prep
GRK: πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ
KJV: are blessed with faithful
INT: faith are being blessed with the believing

Galatians 5:24 Prep
GRK: σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν
KJV: the flesh with the affections
INT: flesh crucified with the passions

Ephesians 3:18 Prep
GRK: ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς
KJV: to comprehend with all
INT: you might be fully able to apprehend with all the

Ephesians 4:31 Prep
GRK: ἀφ' ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ
NAS: be put away from you, along with all
KJV: from you, with all malice:
INT: from you with all malice

Philippians 1:1 Prep
GRK: ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ
NAS: who are in Philippi, including the overseers
KJV: at Philippi, with the bishops and
INT: in Philippi with [the] overseers and

Philippians 1:23 Prep
GRK: ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι
KJV: and to be with Christ; which is far
INT: to depart and with Christ to be

Philippians 2:22 Prep
GRK: πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν
KJV: he hath served with me
INT: a father [with] a child with me he served

Philippians 4:21 Prep
GRK: ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί
KJV: The brethren which are with me
INT: you the with me brothers

Colossians 2:5 Prep
GRK: τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμί
KJV: yet am I with you in the spirit,
INT: in spirit with you I am

Colossians 2:13 Prep
GRK: συνεζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ χαρισάμενος
KJV: hath he quickened together with him,
INT: he made alive together you with him having forgiven

Colossians 2:20 Prep
GRK: Εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ
KJV: if ye be dead with Christ from
INT: If you died with Christ from

Colossians 3:3 Prep
GRK: ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ χριστῷ
KJV: life is hid with Christ in
INT: of you has been hid with Christ

Colossians 3:4 Prep
GRK: καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε
KJV: also appear with him in
INT: also you with him will appear

Colossians 3:9 Prep
GRK: παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν
KJV: the old man with his deeds;
INT: old man with the practices

Colossians 4:9 Prep
GRK: σὺν Ὀνησίμῳ τῷ
KJV: With Onesimus, a faithful
INT: with Onesimus the

1 Thessalonians 4:14 Prep
GRK: Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ
KJV: God bring with him.
INT: Jesus will bring with him

1 Thessalonians 4:17 Prep
GRK: περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα
KJV: together with them
INT: remain together with them will be caught away

1 Thessalonians 4:17 Prep
GRK: οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα
KJV: ever be with the Lord.
INT: thus always with [the] Lord we will be

1 Thessalonians 5:10 Prep
GRK: καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν
KJV: we should live together with him.
INT: we might sleep together with him we might live

James 1:11 Prep
GRK: ὁ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι
KJV: is no sooner risen with a burning heat,
INT: the sun with [its] the burning heat

2 Peter 1:18 Prep
GRK: οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες
KJV: heard, when we were with him in
INT: heaven having been brought with him being

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page