συναχθῆναι
Englishman's Concordance
συναχθῆναι (synachthēnai) — 2 Occurrences

Acts 4:5 V-ANP
GRK: τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς
NAS: and scribes were gathered together in Jerusalem;
INT: the next day were gathered together their the

Acts 11:26 V-ANP
GRK: ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ
NAS: year they met with the church
KJV: they assembled themselves with
INT: a year whole were gathered together in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4863
59 Occurrences


συναχθῆναι — 2 Occ.
συναχθήσονται — 2 Occ.
συνάχθητε — 1 Occ.
συναχθέντες — 1 Occ.
συναχθέντων — 1 Occ.
συναγάγῃ — 1 Occ.
συναγαγεῖν — 3 Occ.
συναγάγετε — 2 Occ.
συναγαγὼν — 2 Occ.
συναγαγόντες — 2 Occ.
συναγαγούσῃ — 1 Occ.
συνάγει — 1 Occ.
συνάγεται — 1 Occ.
συνάγω — 1 Occ.
συνάγων — 3 Occ.
συνάγονται — 2 Occ.
συνάγουσιν — 2 Occ.
συνάξει — 1 Occ.
συνάξω — 2 Occ.
συνήχθη — 4 Occ.
συνήχθησαν — 9 Occ.
συνήγαγεν — 1 Occ.
συνηγάγετέ — 2 Occ.
συνηγάγομεν — 1 Occ.
συνήγαγον — 4 Occ.
συνηγμένα — 1 Occ.
Συνηγμένων — 3 Occ.
συνηγμένοι — 3 Occ.
Additional Entries
συμφωνήσωσιν — 1 Occ.
συμφωνοῦσιν — 1 Occ.
συνεφώνησάς — 1 Occ.
συνεφωνήθη — 1 Occ.
συμφώνησις — 1 Occ.
συμφωνίας — 1 Occ.
συμφώνου — 1 Occ.
συνεψήφισαν — 1 Occ.
σύμψυχοι — 1 Occ.
σὺν — 129 Occ.
συναχθήσονται — 2 Occ.
συνάχθητε — 1 Occ.
συναχθέντες — 1 Occ.
συναχθέντων — 1 Occ.
συναγάγῃ — 1 Occ.
συναγαγεῖν — 3 Occ.
συναγάγετε — 2 Occ.
συναγαγὼν — 2 Occ.
συναγαγόντες — 2 Occ.
συναγαγούσῃ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page