συνηγμένα
Englishman's Concordance
συνηγμένα (synēgmena) — 1 Occurrence

Revelation 19:19 V-RPM/P-ANP
GRK: στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν
NAS: and their armies assembled to make
KJV: armies, gathered together to make
INT: armies of them gathered together to make

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4863
59 Occurrences


συναχθῆναι — 2 Occ.
συναχθήσονται — 2 Occ.
συνάχθητε — 1 Occ.
συναχθέντες — 1 Occ.
συναχθέντων — 1 Occ.
συναγάγῃ — 1 Occ.
συναγαγεῖν — 3 Occ.
συναγάγετε — 2 Occ.
συναγαγὼν — 2 Occ.
συναγαγόντες — 2 Occ.
συναγαγούσῃ — 1 Occ.
συνάγει — 1 Occ.
συνάγεται — 1 Occ.
συνάγω — 1 Occ.
συνάγων — 3 Occ.
συνάγονται — 2 Occ.
συνάγουσιν — 2 Occ.
συνάξει — 1 Occ.
συνάξω — 2 Occ.
συνήχθη — 4 Occ.
συνήχθησαν — 9 Occ.
συνήγαγεν — 1 Occ.
συνηγάγετέ — 2 Occ.
συνηγάγομεν — 1 Occ.
συνήγαγον — 4 Occ.
συνηγμένα — 1 Occ.
Συνηγμένων — 3 Occ.
συνηγμένοι — 3 Occ.
Additional Entries
συνάγονται — 2 Occ.
συνάγουσιν — 2 Occ.
συνάξει — 1 Occ.
συνάξω — 2 Occ.
συνήχθη — 4 Occ.
συνήχθησαν — 9 Occ.
συνήγαγεν — 1 Occ.
συνηγάγετέ — 2 Occ.
συνηγάγομεν — 1 Occ.
συνήγαγον — 4 Occ.
Συνηγμένων — 3 Occ.
συνηγμένοι — 3 Occ.
συναγωγαῖς — 15 Occ.
συναγωγὰς — 8 Occ.
συναγωγῇ — 14 Occ.
συναγωγὴν — 12 Occ.
συναγωγῆς — 6 Occ.
συναγωγῶν — 1 Occ.
συναγωνίσασθαί — 1 Occ.
συναθλοῦντες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page