συνηγάγομεν
Englishman's Concordance
συνηγάγομεν (synēgagomen) — 1 Occurrence

Matthew 25:38 V-AIA-1P
GRK: ξένον καὶ συνηγάγομεν ἢ γυμνὸν
NAS: You a stranger, and invite You in, or
KJV: and took [thee] in? or
INT: a stranger and took [you] in or naked

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page