4873. συνανάκειμαι (sunanakeimai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4873. συνανάκειμαι (sunanakeimai) — 7 Occurrences

Matthew 9:10 V-IIM/P-3P
GRK: ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ
NAS: came and were dining with Jesus
KJV: sinners came and sat down with him and
INT: sinners having come were reclining [at table] with Jesus

Matthew 14:9 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι
NAS: of his oaths, and because of his dinner guests.
KJV: and them which sat with him at meat, he commanded
INT: and those who reclined with [him at table] he commanded [it] to be given

Mark 2:15 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ
NAS: and sinners were dining with Jesus
KJV: sat also together with Jesus and
INT: and sinners were reclining [at table] with Jesus

Mark 6:22 V-PPM/P-DMP
GRK: καὶ τοῖς συνανακειμένοις ὁ δὲ
NAS: Herod and his dinner guests; and the king
KJV: and them that sat with him, the king
INT: and those reclining [at table] with [him] and

Luke 7:49 V-PPM/P-NMP
GRK: ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν
NAS: Those who were reclining [at the table] with Him began
KJV: And they that sat at meat with him began
INT: began those reclining with [him] to say within

Luke 14:10 V-PPM/P-GMP
GRK: πάντων τῶν συνανακειμένων σοι
NAS: of all who are at the table with you.
KJV: in the presence of them that sit at meat with thee.
INT: all those who recline [at table] with you

Luke 14:15 V-PPM/P-GMP
GRK: τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν
NAS: of those who were reclining [at the table] with Him heard
KJV: when one of them that sat at meat with him heard
INT: one of those reclining [at table] with [him] these things said

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page