4886. σύνδεσμος (sundesmos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4886. σύνδεσμος (sundesmos) — 4 Occurrences

Acts 8:23 N-AMS
GRK: πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ
NAS: of bitterness and in the bondage of iniquity.
KJV: and [in] the bond of iniquity.
INT: of bitterness and a bond of unrighteousness I see

Ephesians 4:3 N-DMS
GRK: ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης
NAS: of the Spirit in the bond of peace.
KJV: of the Spirit in the bond of peace.
INT: in the bond of peace

Colossians 2:19 N-GMP
GRK: ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ
NAS: by the joints and ligaments, grows
KJV: and bands having nourishment ministered,
INT: joints and ligaments being supplied and

Colossians 3:14 N-NMS
GRK: ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος
NAS: which is the perfect bond of unity.
KJV: which is the bond of perfectness.
INT: which is [the] bond of perfect unity

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page