5071. τετρακόσιοι, (tetrakosioi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5071. τετρακόσιοι, (tetrakosioi) — 4 Occurrences

Acts 5:36 Adj-GNP
GRK: ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων ὃς ἀνῃρέθη
NAS: of about four hundred men
KJV: about four hundred, joined themselves:
INT: number about four hundred who was put to death

Acts 7:6 Adj-ANP
GRK: κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια
NAS: AND MISTREATED FOR FOUR HUNDRED YEARS.
KJV: entreat [them] evil four hundred years.
INT: ill-treat [it] years four hundred

Acts 13:20 Adj-DNP
GRK: ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα
KJV: about the space of four hundred and
INT: about years four hundred and fifty

Galatians 3:17 Adj-ANP
GRK: ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα
NAS: which came four hundred and thirty
KJV: which was four hundred and
INT: the after four hundred and thirty

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page