5184. Τύρος (Turos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5184. Τύρος (Turos) — 11 Occurrences

Matthew 11:21 N-DFS
GRK: εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
NAS: had occurred in Tyre and Sidon
KJV: had been done in Tyre and Sidon,
INT: if in Tyre and Sidon

Matthew 11:22 N-DFS
GRK: λέγω ὑμῖν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
NAS: to you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon
KJV: more tolerable for Tyre and
INT: I say to you For Tyre and Sidon

Matthew 15:21 N-GFS
GRK: τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος
NAS: into the district of Tyre and Sidon.
KJV: into the coasts of Tyre and Sidon.
INT: the district of Tyre and Sidon

Mark 3:8 N-AFS
GRK: καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα
NAS: and the vicinity of Tyre and Sidon,
KJV: and they about Tyre and Sidon,
INT: and around Tyre and Sidon

Mark 7:24 N-GFS
GRK: τὰ ὅρια Τύρου καὶ Σιδῶνος
NAS: to the region of Tyre . And when He had entered
KJV: into the borders of Tyre and Sidon,
INT: the region of Tyre and Sidon

Mark 7:31 N-GFS
GRK: τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ
NAS: out from the region of Tyre, and came
KJV: from the coasts of Tyre and Sidon,
INT: the region of Tyre he came through

Luke 6:17 N-GFS
GRK: τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος
NAS: and the coastal region of Tyre and Sidon,
KJV: from the sea coast of Tyre and
INT: the sea coast of Tyre and Sidon

Luke 10:13 N-DFS
GRK: εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
NAS: had been performed in Tyre and Sidon
KJV: had been done in Tyre and Sidon,
INT: if in Tyre and Sidon

Luke 10:14 N-DFS
GRK: πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
NAS: But it will be more tolerable for Tyre and Sidon
KJV: more tolerable for Tyre and
INT: But for Tyre and Sidon

Acts 21:3 N-AFS
GRK: κατήλθομεν εἰς Τύρον ἐκεῖσε γὰρ
NAS: and landed at Tyre; for there
KJV: landed at Tyre: for there
INT: landed at Tyre there indeed

Acts 21:7 N-GFS
GRK: διανύσαντες ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς
NAS: the voyage from Tyre, we arrived
KJV: [our] course from Tyre, we came to
INT: having completed from Tyre arrived at

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page