τυφλῶν
Englishman's Concordance
τυφλῶν (typhlōn) — 4 Occurrences

Matthew 15:14 Adj-GMP
GRK: εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν τυφλὸς δὲ
INT: they are guides blind Blind moreover

John 5:3 Adj-GMP
GRK: τῶν ἀσθενούντων τυφλῶν χωλῶν ξηρῶν
NAS: who were sick, blind, lame,
KJV: of impotent folk, of blind, halt,
INT: of those who were sick blind lame paralyzed

John 10:21 Adj-GMP
GRK: δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι
NAS: open the eyes of the blind, can he?
KJV: open the eyes of the blind?
INT: A demon is able of [the] blind [the] eyes to open

Romans 2:19 Adj-GMP
GRK: ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν φῶς τῶν
NAS: are a guide to the blind, a light
KJV: a guide of the blind, a light
INT: a guide are named of [the] blind a light of those

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page