5198. ὑγιαίνω (hugiainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5198. ὑγιαίνω (hugiainó) — 12 Occurrences

Luke 5:31 V-PPA-NMP
GRK: ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ
NAS: to them, [It is] not those who are well who need
KJV: them, They that are whole need
INT: have they who are in health of a physician but

Luke 7:10 V-PPA-AMS
GRK: τὸν δοῦλον ὑγιαίνοντα
NAS: they found the slave in good health.
KJV: the servant whole that had been sick.
INT: the servant in good health

Luke 15:27 V-PPA-AMS
GRK: σιτευτόν ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν
NAS: he has received him back safe and sound.'
KJV: he hath received him safe and sound.
INT: fattened because safe and well him he received

1 Timothy 1:10 V-PPA-DFS
GRK: ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται
NAS: else is contrary to sound teaching,
KJV: that is contrary to sound doctrine;
INT: other this being sound teaching is opposed to

1 Timothy 6:3 V-PPA-DMP
GRK: μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς
NAS: and does not agree with sound words,
KJV: not to wholesome words,
INT: not draws near to sound words those

2 Timothy 1:13 V-PPA-GMP
GRK: ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν
NAS: the standard of sound words
KJV: the form of sound words,
INT: A pattern have of sound words which

2 Timothy 4:3 V-PPA-GFS
GRK: ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ
NAS: they will not endure sound doctrine;
KJV: not endure sound doctrine; but
INT: when sound teaching not

Titus 1:9 V-PPA-DFS
GRK: διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς
NAS: to exhort in sound doctrine
KJV: able by sound doctrine both
INT: teaching sound and those who

Titus 1:13 V-PSA-3P
GRK: ἀποτόμως ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ
NAS: so that they may be sound in the faith,
KJV: that they may be sound in
INT: with severity that they might be sound in the

Titus 2:1 V-PPA-DFS
GRK: πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
NAS: are fitting for sound doctrine.
KJV: become sound doctrine:
INT: become sound doctrine

Titus 2:2 V-PPA-AMP
GRK: σεμνούς σώφρονας ὑγιαίνοντας τῇ πίστει
NAS: sensible, sound in faith,
KJV: temperate, sound in faith,
INT: dignified self-controlled sound in faith

3 John 1:2 V-PNA
GRK: εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν καθὼς εὐοδοῦταί
NAS: you may prosper and be in good health, just
KJV: and be in health, even as
INT: to prosper and be in health even as prospers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page