5264. ὑποδέχομαι (hupodechomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5264. ὑποδέχομαι (hupodechomai) — 4 Occurrences

Luke 10:38 V-AIM-3S
GRK: ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς
NAS: Martha welcomed Him into her home.
KJV: named Martha received him into
INT: by name Martha received him into

Luke 19:6 V-AIM-3S
GRK: κατέβη καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων
NAS: and came down and received Him gladly.
KJV: and received him
INT: he came down and received him rejoicing

Acts 17:7 V-RIM/P-3S
GRK: οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων καὶ
NAS: and Jason has welcomed them, and they all
KJV: Whom Jason hath received: and these
INT: whom has received Jason and

James 2:25 V-APM-NFS
GRK: ἔργων ἐδικαιώθη ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους
NAS: by works when she received the messengers
KJV: works, when she had received the messengers,
INT: works was justified having received the messengers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page