James 2:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3668 [e]Ὁμοίως
homoiōs
LikewiseAdv
1161 [e]δὲ
de
thenConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
4460 [e]Ῥαὰβ
Rhaab
RahabN-NFS
3588 [e]
theArt-NFS
4204 [e]πόρνη
pornē
prostituteN-NFS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1537 [e]ἐξ
ex
byPrep
2041 [e]ἔργων
ergōn
worksN-GNP
1344 [e]ἐδικαιώθη,
edikaiōthē
was justified,V-AIP-3S
5264 [e]ὑποδεξαμένη
hypodexamenē
having receivedV-APM-NFS
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
32 [e]ἀγγέλους
angelous
messengersN-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2087 [e]ἑτέρᾳ
hetera
by anotherAdj-DFS
3598 [e]ὁδῷ
hodō
wayN-DFS
1544 [e]ἐκβαλοῦσα;
ekbalousa
having sent [them] forth?V-APA-NFS

Greek Texts
ΙΑΚΩΒΟΥ 2:25 Greek NT: Nestle 1904
ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα;

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα;

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα;

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους, καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα;

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁμοίως δὲ καὶ Ραὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα;

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁμοίως δέ καί Ῥαάβ ὁ πόρνη οὐ ἐκ ἔργον δικαιόω ὑποδέχομαι ὁ ἄγγελος καί ἕτερος ὁδός ἐκβάλλω

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους, καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα;

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα

James 2:25 Hebrew Bible
וכן גם רחב הזונה הלא נצדקה במעשים באספה את המלאכים אל ביתה ותשלחם בדרך אחר׃

James 2:25 Aramaic NT: Peshitta
ܗܟܢܐ ܐܦ ܪܚܒ ܙܢܝܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܥܒܕܐ ܐܙܕܕܩܬ ܕܩܒܠܬ ܠܓܫܘܫܐ ܘܒܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ ܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
In the same way, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out by another way?

King James Bible
Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?

Holman Christian Standard Bible
And in the same way, wasn't Rahab the prostitute also justified by works when she received the messengers and sent them out by a different route?
Treasury of Scripture Knowledge

was.

Joshua 2:1 And Joshua the son of Nun sent out of Shittim two men to spy secretly, …

Matthew 1:5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and …

Rachab. the harlot.

Matthew 21:31 Whether of them two did the will of his father? They say to him, …

justified.

James 2:18,22 Yes, a man may say, You have faith, and I have works: show me your …

when.

Joshua 2:19-21 And it shall be, that whoever shall go out of the doors of your house …

Joshua 6:17,22-25 And the city shall be accursed, even it, and all that are therein, …

Hebrews 11:31 By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, …

Links
James 2:25James 2:25 NIVJames 2:25 NLTJames 2:25 ESVJames 2:25 NASBJames 2:25 KJVJames 2:25 Bible AppsJames 2:25 Biblia ParalelaJames 2:25 Chinese BibleJames 2:25 French BibleJames 2:25 German BibleBible Hub
James 2:24
Top of Page
Top of Page