1344. δικαιόω (dikaioó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1344. δικαιόω (dikaioó) — 39 Occurrences

Matthew 11:19 V-AIP-3S
GRK: ἁμαρτωλῶν καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία
NAS: wisdom is vindicated by her deeds.
KJV: But wisdom is justified of her
INT: of sinners And was justified the wisdom

Matthew 12:37 V-FIP-2S
GRK: λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ
NAS: For by your words you will be justified, and by your words
KJV: words thou shalt be justified, and
INT: words of you you will be justified and by

Luke 7:29 V-AIA-3P
GRK: οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεόν
NAS: heard [this], they acknowledged God's
KJV: the publicans, justified God,
INT: the tax collectors declared just God

Luke 7:35 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία
NAS: wisdom is vindicated by all
KJV: But wisdom is justified of all
INT: and was justified wisdom

Luke 10:29 V-ANA
GRK: δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν
NAS: But wishing to justify himself,
KJV: he, willing to justify himself,
INT: but desiring to justify himself he said

Luke 16:15 V-PPA-NMP
GRK: ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον
NAS: to them, You are those who justify yourselves
KJV: are they which justify yourselves
INT: are they who justify themselves before

Luke 18:14 V-RPM/P-NMS
GRK: κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν
NAS: to his house justified rather than
KJV: house justified [rather] than
INT: Went down this one justified to the

Acts 13:39 V-ANP
GRK: νόμῳ Μωυσέως δικαιωθῆναι ἐν τούτῳ
NAS: who believes is freed from all things,
KJV: that believe are justified from
INT: law of Moses be justified in him

Acts 13:39 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ πιστεύων δικαιοῦται
NAS: you could not be freed through
KJV: ye could not be justified by the law
INT: that believes is justified

Romans 2:13 V-FIP-3P
GRK: ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται
NAS: of the Law will be justified.
KJV: of the law shall be justified.
INT: doers of the law will be justified

Romans 3:4 V-ASP-2S
GRK: Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς
NAS: as it is written, THAT YOU MAY BE JUSTIFIED IN YOUR WORDS,
KJV: That thou mightest be justified in thy
INT: That anyhow you should be justified in the

Romans 3:20 V-FIP-3S
GRK: νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ
NAS: flesh will be justified in His sight;
KJV: no flesh be justified in his sight:
INT: of law not will be justified any flesh

Romans 3:24 V-PPM/P-NMP
GRK: δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ
NAS: being justified as a gift by His grace
KJV: Being justified freely by his
INT: being justified freely by the

Romans 3:26 V-PPA-AMS
GRK: δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ
NAS: that He would be just and the justifier of the one who has faith
KJV: and the justifier of him
INT: righteous and justifying him that [is] of [the]

Romans 3:28 V-PNM/P
GRK: λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον
NAS: that a man is justified by faith
KJV: that a man is justified by faith
INT: We reckon therefore to be justified by faith a man

Romans 3:30 V-FIA-3S
GRK: θεός ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ
NAS: who will justify the circumcised
KJV: which shall justify the circumcision
INT: God [it is] who will justify [the] circumcision by

Romans 4:2 V-AIP-3S
GRK: ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἔχει καύχημα
NAS: Abraham was justified by works,
KJV: if Abraham were justified by works,
INT: by works was justified he has ground of boasting

Romans 4:5 V-PPA-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ
NAS: but believes in Him who justifies the ungodly,
KJV: on him that justifieth the ungodly,
INT: on him that justifies the ungodly

Romans 5:1 V-APP-NMP
GRK: Δικαιωθέντες οὖν ἐκ
NAS: Therefore, having been justified by faith,
KJV: Therefore being justified by faith,
INT: Having been justified therefore by

Romans 5:9 V-APP-NMP
GRK: οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν
NAS: having now been justified by His blood,
KJV: being now justified by his
INT: therefore more having been justified now by

Romans 6:7 V-RIM/P-3S
GRK: γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς
NAS: for he who has died is freed from sin.
KJV: For he that is dead is freed from sin.
INT: indeed having died has been justified from

Romans 8:30 V-AIA-3S
GRK: τούτους καὶ ἐδικαίωσεν οὓς δὲ
NAS: He also justified; and these
KJV: he also justified: and whom
INT: these also he justified whom moreover

Romans 8:30 V-AIA-3S
GRK: οὓς δὲ ἐδικαίωσεν τούτους καὶ
NAS: whom He justified, He also
KJV: and whom he justified, them he
INT: whom moreover he justified these also

Romans 8:33 V-PPA-NMS
GRK: θεὸς ὁ δικαιῶν
NAS: elect? God is the one who justifies;
KJV: elect? [It is] God that justifieth.
INT: [It is] God who justifies

1 Corinthians 4:4 V-RIM/P-1S
GRK: ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι ὁ δὲ
NAS: I am not by this acquitted; but the one who examines
KJV: hereby justified: but
INT: by this have I been justified he who moreover

1 Corinthians 6:11 V-AIP-2P
GRK: ἡγιάσθητε ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ
NAS: but you were sanctified, but you were justified in the name
KJV: but ye are justified in
INT: you were sanctified but you were justified in the

Galatians 2:16 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ
NAS: that a man is not justified by the works
KJV: is not justified by the works
INT: that not is justified a man by

Galatians 2:16 V-ASP-1P
GRK: ἐπιστεύσαμεν ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως
NAS: so that we may be justified by faith
KJV: that we might be justified by
INT: believed that we might be justified by faith

Galatians 2:16 V-FIP-3S
GRK: νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ
NAS: no flesh will be justified.
KJV: no flesh be justified.
INT: of law not will be justified any flesh

Galatians 2:17 V-ANP
GRK: δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ
NAS: while seeking to be justified in Christ,
KJV: while we seek to be justified by
INT: however seeking to be justified in Christ

Galatians 3:8 V-PIA-3S
GRK: ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη
NAS: that God would justify the Gentiles
KJV: God would justify the heathen
INT: by faith justifies the Gentiles

Galatians 3:11 V-PIM/P-3S
GRK: νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ
NAS: that no one is justified by the Law
KJV: that no man is justified by the law
INT: law no one is being justified with

Galatians 3:24 V-ASP-1P
GRK: ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν
NAS: so that we may be justified by faith.
KJV: that we might be justified by
INT: by faith we might be justified

Galatians 5:4 V-PIM/P-2P
GRK: ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε τῆς χάριτος
NAS: you who are seeking to be justified by law;
KJV: whosoever of you are justified by
INT: in law are being justified grace

1 Timothy 3:16 V-AIP-3S
GRK: ἐν σαρκί ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι
NAS: in the flesh, Was vindicated in the Spirit,
KJV: in the flesh, justified in the Spirit,
INT: in flesh was justified in [the] Spirit

Titus 3:7 V-APP-NMP
GRK: ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου
NAS: so that being justified by His grace
KJV: That being justified by his grace,
INT: that having being justified by that

James 2:21 V-AIP-3S
GRK: ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας Ἰσαὰκ
NAS: our father justified by works
KJV: our father justified by works,
INT: by works was justified having offered Isaac

James 2:24 V-PIM/P-3S
GRK: ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ
NAS: that a man is justified by works
KJV: works a man is justified, and not
INT: by works is justified a man and

James 2:25 V-AIP-3S
GRK: ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ὑποδεξαμένη τοὺς
NAS: also justified by works
KJV: Rahab the harlot justified by works,
INT: by works was justified having received the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page