1345. δικαίωμα (dikaióma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1345. δικαίωμα (dikaióma) — 10 Occurrences

Luke 1:6 N-DNP
GRK: ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου
NAS: the commandments and requirements of the Lord.
KJV: and ordinances of the Lord
INT: commandments and ordinances of the Lord

Romans 1:32 N-ANS
GRK: οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ
NAS: and although they know the ordinance of God,
KJV: Who knowing the judgment of God, that
INT: who the righteous judgment of God

Romans 2:26 N-ANP
GRK: ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου
NAS: keeps the requirements of the Law,
KJV: keep the righteousness of the law,
INT: uncircumcision the requirements of the law

Romans 5:16 N-ANS
GRK: παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα
NAS: resulting in justification.
KJV: offences unto justification.
INT: trespasses to justification

Romans 5:18 N-GNS
GRK: δι' ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας
NAS: one act of righteousness there resulted
KJV: by the righteousness of one
INT: by one act of righteousness toward all

Romans 8:4 N-ANS
GRK: ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου
NAS: so that the requirement of the Law
KJV: That the righteousness of the law
INT: that the requirement of the law

Hebrews 9:1 N-ANP
GRK: ἡ πρώτη δικαιώματα λατρείας τό
NAS: [covenant] had regulations of divine worship
KJV: also ordinances of divine service,
INT: the first regulations of worship

Hebrews 9:10 N-NNP
GRK: διαφόροις βαπτισμοῖς δικαιώματα σαρκὸς μέχρι
NAS: washings, regulations for the body
KJV: carnal ordinances, imposed
INT: various washings ordinances of flesh until

Revelation 15:4 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν
NAS: BEFORE YOU, FOR YOUR RIGHTEOUS ACTS HAVE BEEN REVEALED.
KJV: for thy judgments are made manifest.
INT: for the righteous deeds of you [acts] were revealed

Revelation 19:8 N-NNP
GRK: βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων
NAS: for the fine linen is the righteous acts of the saints.
KJV: is the righteousness of saints.
INT: fine linen the righteousnesses of the saints

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page