δικαιώματα
Englishman's Concordance
δικαιώματα (dikaiōmata) — 5 Occurrences

Romans 2:26 N-ANP
GRK: ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου
NAS: keeps the requirements of the Law,
KJV: keep the righteousness of the law,
INT: uncircumcision the requirements of the law

Hebrews 9:1 N-ANP
GRK: ἡ πρώτη δικαιώματα λατρείας τό
NAS: [covenant] had regulations of divine worship
KJV: also ordinances of divine service,
INT: the first regulations of worship

Hebrews 9:10 N-NNP
GRK: διαφόροις βαπτισμοῖς δικαιώματα σαρκὸς μέχρι
NAS: washings, regulations for the body
KJV: carnal ordinances, imposed
INT: various washings ordinances of flesh until

Revelation 15:4 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν
NAS: BEFORE YOU, FOR YOUR RIGHTEOUS ACTS HAVE BEEN REVEALED.
KJV: for thy judgments are made manifest.
INT: for the righteous deeds of you [acts] were revealed

Revelation 19:8 N-NNP
GRK: βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων
NAS: for the fine linen is the righteous acts of the saints.
KJV: is the righteousness of saints.
INT: fine linen the righteousnesses of the saints

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page