Galatians 2:16
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1492 [e]εἰδότες
eidotes
knowingV-RPA-NMP
1161 [e]δὲ
de
neverthelessConj
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1344 [e]δικαιοῦται
dikaioutai
is justifiedV-PIM/P-3S
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
a manN-NMS
1537 [e]ἐξ
ex
byPrep
2041 [e]ἔργων
ergōn
worksN-GNP
3551 [e]νόμου
nomou
of law,N-GMS
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
1223 [e]διὰ
dia
throughPrep
4102 [e]πίστεως
pisteōs
faithN-GFS
5547 [e]Χριστοῦ ⇔
Christou
ChristN-GMS
2424 [e]Ἰησοῦ,
Iēsou
from Jesus;N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
evenConj
1473 [e]ἡμεῖς
hēmeis
wePPro-N1P
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
5547 [e]Χριστὸν
Christon
ChristN-AMS
2424 [e]Ἰησοῦν
Iēsoun
JesusN-AMS
4100 [e]ἐπιστεύσαμεν,
episteusamen
have believed,V-AIA-1P
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
1344 [e]δικαιωθῶμεν
dikaiōthōmen
we may be justifiedV-ASP-1P
1537 [e]ἐκ
ek
byPrep
4102 [e]πίστεως
pisteōs
faithN-GFS
5547 [e]Χριστοῦ
Christou
from Christ,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1537 [e]ἐξ
ex
byPrep
2041 [e]ἔργων
ergōn
worksN-GNP
3551 [e]νόμου,
nomou
of the Law;N-GMS
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
1537 [e]ἐξ
ex
byPrep
2041 [e]ἔργων
ergōn
worksN-GNP
3551 [e]νόμου
nomou
of the LawN-GMS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1344 [e]δικαιωθήσεται
dikaiōthēsetai
will be justifiedV-FIP-3S
3956 [e]πᾶσα
pasa
anyAdj-NFS
4561 [e]σάρξ.
sarx
flesh.N-NFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:16 Greek NT: Nestle 1904
εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:16 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:16 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ ⇔ Ἰησοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:16 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου· διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:16 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:16 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἴδω δέ ὅτι οὐ δικαιόω ἄνθρωπος ἐκ ἔργον νόμος ἐάν μή διά πίστις Χριστός Ἰησοῦς καί ἡμᾶς εἰς Χριστός Ἰησοῦς πιστεύω ἵνα δικαιόω ἐκ πίστις Χριστός καί οὐ ἐκ ἔργον νόμος ὅτι ἐκ ἔργον νόμος οὐ δικαιόω πᾶς σάρξ

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:16 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου· διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2:16 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ

Galatians 2:16 Hebrew Bible
ומדעתנו כי לא יצדק אדם מתוך מעשי התורה כי אם באמונת ישוע המשיח גם אנחנו האמנו במשיח ישוע למען נצדק מאמונת המשיח ולא ממעשי התורה כי ממעשי התורה לא יצדק כל בשר׃

Galatians 2:16 Aramaic NT: Peshitta
ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢܢ ܕܠܐ ܡܙܕܕܩ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܥܒܕܐ ܕܢܡܘܤܐ ܐܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܦ ܚܢܢ ܒܗ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܝܡܢܢ ܕܡܢ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܙܕܕܩ ܘܠܐ ܡܢ ܥܒܕܐ ܕܢܡܘܤܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܒܕܐ ܕܢܡܘܤܐ ܠܐ ܡܙܕܕܩ ܟܠ ܒܤܪ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
nevertheless knowing that a man is not justified by the works of the Law but through faith in Christ Jesus, even we have believed in Christ Jesus, so that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the Law; since by the works of the Law no flesh will be justified.

King James Bible
Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified.

Holman Christian Standard Bible
know that no one is justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ. And we have believed in Christ Jesus so that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law, because by the works of the law no human being will be justified.
Treasury of Scripture Knowledge

that.

Galatians 2:19 For I through the law am dead to the law, that I might live to God.

Galatians 3:10-12 For as many as are of the works of the law are under the curse: for …

Galatians 5:4 Christ is become of no effect to you, whoever of you are justified …

Job 9:2,3,29 I know it is so of a truth: but how should man be just with God…

Job 25:4 How then can man be justified with God? or how can he be clean that …

Psalm 130:3,4 If you, LORD, should mark iniquities, O Lord, who shall stand…

Luke 10:25-29 And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, …

Acts 13:38,39 Be it known to you therefore, men and brothers, that through this …

Romans 3:19,20,27,28 Now we know that what things soever the law said, it said to them …

Romans 4:2,13-15 For if Abraham were justified by works, he has whereof to glory; …

Philippians 3:9 And be found in him, not having my own righteousness, which is of …

but.

Galatians 3:13,14,22-24 Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse …

Galatians 4:5 To redeem them that were under the law, that we might receive the …

Romans 1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: …

Romans 3:21-26,28,30 But now the righteousness of God without the law is manifested, being …

Romans 4:5,6,24,25 But to him that works not, but believes on him that justifies the …

Romans 5:1,2,8,9 Therefore being justified by faith, we have peace with God through …

Romans 8:3,30-34 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, …

1 Corinthians 6:11 And such were some of you: but you are washed, but you are sanctified, …

2 Corinthians 5:19-21 To wit, that God was in Christ, reconciling the world to himself, …

Philippians 3:9 And be found in him, not having my own righteousness, which is of …

Hebrews 7:18,19 For there is truly a cancellation of the commandment going before …

we have.

Galatians 2:20 I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ …

John 6:68,69 Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? you have …

John 20:31 But these are written, that you might believe that Jesus is the Christ, …

Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other …

1 Peter 1:2,8,9,18-21 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification …

1 Peter 2:24 Who his own self bore our sins in his own body on the tree, that …

1 Peter 3:18 For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, …

2 Peter 1:1 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ…

1 John 1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship …

1 John 2:1,2 My little children, these things write I to you, that you sin not. …

Revelation 7:9,14 After this I beheld, and, see, a great multitude, which no man could …

for.

Galatians 3:11 But that no man is justified by the law in the sight of God, it is …

Psalm 143:2 And enter not into judgment with your servant: for in your sight …

Links
Galatians 2:16Galatians 2:16 NIVGalatians 2:16 NLTGalatians 2:16 ESVGalatians 2:16 NASBGalatians 2:16 KJVGalatians 2:16 Bible AppsGalatians 2:16 Biblia ParalelaGalatians 2:16 Chinese BibleGalatians 2:16 French BibleGalatians 2:16 German BibleBible Hub
Galatians 2:15
Top of Page
Top of Page