5263. ὑποδείκνυμι (hupodeiknumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5263. ὑποδείκνυμι (hupodeiknumi) — 6 Occurrences

Matthew 3:7 V-AIA-3S
GRK: ἐχιδνῶν τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν
NAS: who warned you to flee
KJV: of vipers, who hath warned you to flee
INT: of vipers who forewarned you to flee

Luke 3:7 V-AIA-3S
GRK: ἐχιδνῶν τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν
NAS: who warned you to flee
KJV: of vipers, who hath warned you to flee
INT: of vipers who forwarned you to flee

Luke 6:47 V-FIA-1S
GRK: ποιῶν αὐτούς ὑποδείξω ὑμῖν τίνι
NAS: and acts on them, I will show you whom
KJV: doeth them, I will shew you to whom
INT: doing them I will show you whom

Luke 12:5 V-FIA-1S
GRK: ὑποδείξω δὲ ὑμῖν
NAS: But I will warn you whom to fear:
KJV: But I will forewarn you whom
INT: I will show moreover you

Acts 9:16 V-FIA-1S
GRK: ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα
NAS: for I will show him how much he must
KJV: For I will shew him how great things
INT: I indeed will show to him how much

Acts 20:35 V-AIA-1S
GRK: πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι
NAS: In everything I showed you that by working hard
KJV: I have shewed you all things,
INT: All things I showed you that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page