5272. ὑπόκρισις (hupokrisis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5272. ὑπόκρισις (hupokrisis) — 6 Occurrences

Matthew 23:28 N-GFS
GRK: ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας
NAS: you are full of hypocrisy and lawlessness.
KJV: ye are full of hypocrisy and iniquity.
INT: you are full of hypocrisy and lawlessness

Mark 12:15 N-AFS
GRK: αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But He, knowing their hypocrisy, said
KJV: their hypocrisy, said
INT: of them the hypocrisy he said to them

Luke 12:1 N-NFS
GRK: ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις τῶν Φαρισαίων
NAS: of the Pharisees, which is hypocrisy.
KJV: which is hypocrisy.
INT: which is hyprocrisy of the Pharisees

Galatians 2:13 N-DFS
GRK: αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει
NAS: was carried away by their hypocrisy.
KJV: with their dissimulation.
INT: of them by the hyprocrisy

1 Timothy 4:2 N-DFS
GRK: ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων κεκαυστηριασμένων
NAS: by means of the hypocrisy of liars
KJV: in hypocrisy; having
INT: in hypocrisy of speakers of lies having been seared

1 Peter 2:1 N-AFS
GRK: δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους
NAS: deceit and hypocrisy and envy
KJV: guile, and hypocrisies, and envies,
INT: trickery and hypocrisies and envyings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page