ὑποκριταὶ
Englishman's Concordance
ὑποκριταὶ (hypokritai) — 14 Occurrences

Matthew 6:2 N-NMP
GRK: ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν
NAS: before you, as the hypocrites do
KJV: thee, as the hypocrites do in
INT: as the hypocrites do in

Matthew 6:5 N-NMP
GRK: ὡς οἱ ὑποκριταί ὅτι φιλοῦσιν
NAS: you are not to be like the hypocrites; for they love
KJV: as the hypocrites [are]: for
INT: as the hyprocrites for they love

Matthew 6:16 N-NMP
GRK: ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί ἀφανίζουσιν
NAS: on a gloomy face as the hypocrites [do], for they neglect
KJV: as the hypocrites, of a sad countenance:
INT: as the hypocrites downcast in countenance they disfigure

Matthew 15:7 N-VMP
GRK: ὑποκριταί καλῶς ἐπροφήτευσεν
NAS: You hypocrites, rightly did Isaiah
KJV: [Ye] hypocrites, well did
INT: Hypocrites rightly prophesied

Matthew 22:18 N-VMP
GRK: με πειράζετε ὑποκριταί
NAS: are you testing Me, you hypocrites?
KJV: tempt ye me, [ye] hypocrites?
INT: me do you tempt hypocrites

Matthew 23:13 N-VMP
GRK: καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι κλείετε
NAS: and Pharisees, hypocrites, because
KJV: Pharisees, hypocrites! for
INT: and Pharisees hypocrites for you shut up

Matthew 23:14 Noun-VMP
GRK: καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι κατεσθίετε
KJV: Pharisees, hypocrites! for
INT: and Pharisees hypocrites for you devour

Matthew 23:15 N-VMP
GRK: καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι περιάγετε
NAS: and Pharisees, hypocrites, because
KJV: Pharisees, hypocrites! for
INT: and Pharisees hypocrites for you go about

Matthew 23:23 N-VMP
GRK: καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι ἀποδεκατοῦτε
NAS: and Pharisees, hypocrites! For you tithe
KJV: Pharisees, hypocrites! for
INT: and Pharisees hypocrites for you pay tithes of

Matthew 23:25 N-VMP
GRK: καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι καθαρίζετε
NAS: and Pharisees, hypocrites! For you clean
KJV: Pharisees, hypocrites! for
INT: and Pharisees hypocrites for you cleanse

Matthew 23:27 N-VMP
GRK: καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι παρομοιάζετε
NAS: and Pharisees, hypocrites! For you are like
KJV: Pharisees, hypocrites! for
INT: and Pharisees hypocrites for you are like

Matthew 23:29 N-VMP
GRK: καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι οἰκοδομεῖτε
NAS: and Pharisees, hypocrites! For you build
KJV: Pharisees, hypocrites! because
INT: and Pharisees hypocrites for you build

Luke 12:56 N-VMP
GRK: ὑποκριταί τὸ πρόσωπον
NAS: You hypocrites! You know how
KJV: [Ye] hypocrites, ye can discern
INT: Hyprocrites the appearance

Luke 13:15 N-VMP
GRK: καὶ εἶπεν Ὑποκριταί ἕκαστος ὑμῶν
NAS: him and said, You hypocrites, does not each
KJV: and said, [Thou] hypocrite, doth not
INT: and said Hypocrites each one of you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page