5355. φθόνος (phthonos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5355. φθόνος (phthonos) — 9 Occurrences

Matthew 27:18 N-AMS
GRK: ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν
NAS: that because of envy they had handed
KJV: that for envy they had delivered him.
INT: that through envy they delivered up him

Mark 15:10 N-AMS
GRK: ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν
NAS: had handed Him over because of envy.
KJV: him for envy.
INT: that because of envy had delivered up him

Romans 1:29 N-GMS
GRK: κακίᾳ μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος
NAS: evil; full of envy, murder, strife,
KJV: full of envy, murder,
INT: malice full of envy murder strife

Galatians 5:21 N-NMP
GRK: φθόνοι μέθαι κῶμοι
NAS: envying, drunkenness, carousing,
KJV: Envyings, murders, drunkenness,
INT: envyings drunkennesses carousing

Philippians 1:15 N-AMS
GRK: καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν
NAS: even from envy and strife,
KJV: even of envy and strife;
INT: even from envy and strife

1 Timothy 6:4 N-NMS
GRK: ὧν γίνεται φθόνος ἔρις βλασφημίαι
NAS: arise envy, strife,
KJV: whereof cometh envy, strife, railings,
INT: which come envy strife evil speakings

Titus 3:3 N-DMS
GRK: κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες στυγητοί
NAS: in malice and envy, hateful,
KJV: malice and envy, hateful, [and] hating
INT: malice and envy living hateful

James 4:5 N-AMS
GRK: λέγει Πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ
NAS: to no purpose: He jealously desires
KJV: lusteth to envy?
INT: speaks with envy does long the

1 Peter 2:1 N-AMP
GRK: ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας
NAS: and hypocrisy and envy and all
KJV: hypocrisies, and envies, and all
INT: hypocrisies and envyings and all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page