5356. φθορά (phthora)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5356. φθορά (phthora) — 9 Occurrences

Romans 8:21 N-GFS
GRK: δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν
NAS: from its slavery to corruption into the freedom
KJV: the bondage of corruption into
INT: bondage of decay into the

1 Corinthians 15:42 N-DFS
GRK: σπείρεται ἐν φθορᾷ ἐγείρεται ἐν
NAS: It is sown a perishable [body], it is raised
KJV: in corruption; it is raised
INT: It is sown in decay it is raised in

1 Corinthians 15:50 N-NFS
GRK: οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν
NAS: nor does the perishable inherit
KJV: doth corruption inherit
INT: nor the decay the immortality

Galatians 6:8 N-AFS
GRK: σαρκὸς θερίσει φθοράν ὁ δὲ
NAS: reap corruption, but the one who sows
KJV: reap corruption; but
INT: flesh will reap decay the [one who] however

Colossians 2:22 N-AFS
GRK: πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει
NAS: all [refer] [to] things destined to perish with use)--
KJV: are to perish with the using;) after
INT: all unto decay in the using

2 Peter 1:4 N-GFS
GRK: ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς
NAS: having escaped the corruption that is in the world
KJV: having escaped the corruption that is in
INT: through lust decay

2 Peter 2:12 N-AFS
GRK: ἅλωσιν καὶ φθοράν ἐν οἷς
NAS: to be captured and killed, reviling
KJV: be taken and destroyed, speak evil of
INT: capture and destruction in what

2 Peter 2:12 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ
NAS: they have no knowledge, will in the destruction of those
KJV: in their own corruption;
INT: in the destruction of them also

2 Peter 2:19 N-GFS
GRK: ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς ᾧ γάρ
NAS: are slaves of corruption; for by what
KJV: the servants of corruption: for
INT: being of corruption by what indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page