5409. φορέω (phoreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5409. φορέω (phoreó) — 6 Occurrences

Matthew 11:8 V-PPA-NMP
GRK: τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς
NAS: [clothing]? Those who wear soft
KJV: behold, they that wear soft
INT: the fine [clothes] wear in the

John 19:5 V-PPA-NMS
GRK: Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον
NAS: came out, wearing the crown
KJV: forth, wearing the crown
INT: Jesus out wearing the thorny

Romans 13:4 V-PIA-3S
GRK: τὴν μάχαιραν φορεῖ θεοῦ γὰρ
NAS: be afraid; for it does not bear the sword
KJV: for he beareth not
INT: the sword he wears of god indeed

1 Corinthians 15:49 V-AIA-1P
GRK: καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα
NAS: Just as we have borne the image
KJV: as we have borne the image
INT: And as we bore the image

1 Corinthians 15:49 V-ASA-1P
GRK: τοῦ χοϊκοῦ φορέσομεν καὶ τὴν
NAS: we will also bear the image
KJV: also bear the image
INT: of the [one] made of dust we shall bear also the

James 2:3 V-PPA-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα
NAS: and you pay special attention to the one who is wearing the fine
KJV: to him that weareth the gay
INT: upon him who wears the apparel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page