5576. ψευδομαρτυρέω (pseudomartureó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5576. ψευδομαρτυρέω (pseudomartureó) — 5 Occurrences

Matthew 19:18 V-FIA-2S
GRK: κλέψεις Οὐ ψευδομαρτυρήσεις
NAS: YOU SHALL NOT STEAL; YOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS;
KJV: Thou shalt not bear false witness,
INT: you will steal not You will bear false witness

Mark 10:19 V-ASA-2S
GRK: κλέψῃς Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς Μὴ ἀποστερήσῃς
NAS: DO NOT STEAL, DO NOT BEAR FALSE WITNESS, Do not defraud,
KJV: not bear false witness, Defraud
INT: do steal not Do bear false witness not Do defraud

Mark 14:56 V-IIA-3P
GRK: πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ' αὐτοῦ
NAS: For many were giving FALSE testimony against
KJV: many bare false witness against
INT: many indeed bore false testimony against him

Mark 14:57 V-IIA-3P
GRK: τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ' αὐτοῦ
NAS: stood up and [began] to give FALSE testimony against
KJV: certain, and bare false witness against
INT: some having risen up bore false testimony against him

Luke 18:20 V-ASA-2S
GRK: κλέψῃς Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς Τίμα τὸν
NAS: DO NOT STEAL, DO NOT BEAR FALSE WITNESS, HONOR
KJV: Do not bear false witness, Honour thy
INT: you should steal not you should bear false witness honor the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page