593. ἀποδοκιμάζω (apodokimazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 593. ἀποδοκιμάζω (apodokimazó) — 9 Occurrences

Matthew 21:42 V-AIA-3P
GRK: Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες
NAS: THE BUILDERS REJECTED, THIS
KJV: the builders rejected, the same
INT: [The] stone which rejected those who build

Mark 8:31 V-ANP
GRK: παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν
NAS: many things and be rejected by the elders
KJV: and be rejected of
INT: to suffer and to be rejected by the

Mark 12:10 V-AIA-3P
GRK: Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες
NAS: THE BUILDERS REJECTED, THIS
KJV: which the builders rejected is become
INT: [The] stone which rejected those who build

Luke 9:22 V-ANP
GRK: παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν
NAS: many things and be rejected by the elders
KJV: and be rejected of
INT: to suffer and to be rejected by the

Luke 17:25 V-ANP
GRK: παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς
NAS: many things and be rejected by this
KJV: many things, and be rejected of this
INT: to suffer and to be rejected by the

Luke 20:17 V-AIA-3P
GRK: Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες
NAS: THE BUILDERS REJECTED, THIS
KJV: the builders rejected, the same
INT: [The] stone which rejected they that build

Hebrews 12:17 V-AIP-3S
GRK: τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη μετανοίας γὰρ
NAS: the blessing, he was rejected, for he found
KJV: the blessing, he was rejected: for
INT: the blessing he was rejected of repentance indeed

1 Peter 2:4 V-RPM/P-AMS
GRK: ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ
NAS: stone which has been rejected by men,
KJV: stone, disallowed indeed
INT: men indeed rejected with moreover

1 Peter 2:7 V-AIA-3P
GRK: λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες
NAS: THE BUILDERS REJECTED, THIS
KJV: the builders disallowed, the same
INT: [the] stone which rejected those building

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page