647. ἀποστάσιον (apostasion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 647. ἀποστάσιον (apostasion) — 3 Occurrences

Matthew 5:31 N-ANS
GRK: δότω αὐτῇ ἀποστάσιον
NAS: LET HIM GIVE HER A CERTIFICATE OF DIVORCE';
KJV: her a writing of divorcement:
INT: let him give to her a letter of divorce

Matthew 19:7 N-GNS
GRK: δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι
NAS: HER A CERTIFICATE OF DIVORCE AND SEND [her] AWAY?
KJV: a writing of divorcement, and
INT: to give a bill of divorce and to divorce

Mark 10:4 N-GNS
GRK: Μωυσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ
NAS: A CERTIFICATE OF DIVORCE AND SEND [her] AWAY.
KJV: a bill of divorcement, and
INT: Moses a bill of divorce to write and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page