696. ἄργυρος (arguros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 696. ἄργυρος (arguros) — 5 Occurrences

Matthew 10:9 N-AMS
GRK: χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν
NAS: or silver, or
KJV: gold, nor silver, nor brass
INT: gold nor silver nor money

Acts 17:29 N-DMS
GRK: χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ
NAS: gold or silver or stone,
KJV: unto gold, or silver, or stone,
INT: to gold or to silver or to stone

1 Corinthians 3:12 N-ANS
GRK: θεμέλιον χρυσόν ἄργυρον λίθους τιμίους
INT: foundation gold silver stones precious

James 5:3 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται καὶ
NAS: Your gold and your silver have rusted;
KJV: gold and silver is cankered; and
INT: and the silver have corroded and

Revelation 18:12 N-GMS
GRK: χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου
NAS: of gold and silver and precious
KJV: of gold, and silver, and precious
INT: of gold and of silver and of stone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page