697. Ἄρειος (Areios Pagos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 697. Ἄρειος (Areios Pagos) — 4 Occurrences

Acts 17:19 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν Ἄρειον Πάγον ἤγαγον
NAS: him and brought him to the Areopagus, saying,
KJV: unto Areopagus, saying,
INT: to the Ares Hill they brought [him]

Acts 17:19 N-AMS
GRK: τὸν Ἄρειον Πάγον ἤγαγον λέγοντες
INT: the Ares Hill they brought [him] saying

Acts 17:22 N-GMS
GRK: μέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη
NAS: in the midst of the Areopagus and said,
KJV: the midst of Mars' hill, and said,
INT: [the] midst of the Ares Hill said

Acts 17:22 N-GMS
GRK: τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη Ἄνδρες
INT: of the Ares Hill said Men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page