848. αὑτοῦ (hautou)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 848. αὑτοῦ (hautou) — 9 Occurrences

Luke 23:12 PPro-AM3P
GRK: ὄντες πρὸς αὑτούς
INT: were between themselves

John 2:24 PPro-AM3S
GRK: οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς διὰ
INT: not did entrust himself to them because of

John 13:32 PPro-DM3S
GRK: αὐτὸν ἐν αὑτῷ καὶ εὐθὺς
INT: him in himself and immediately

John 20:10 PPro-AM3P
GRK: πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαθηταί
INT: again to their [home] the disciples

Acts 14:17 PPro-AM3S
GRK: οὐκ ἀμάρτυρον αὑτὸν ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν
INT: not without witness himself he left doing good

Ephesians 2:15 PPro-DM3S
GRK: κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα
INT: he might create in himself into one

Philippians 3:21 PPro-DM3S
GRK: καὶ ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα
INT: even to subdue to himself the all things

Revelation 8:6 PPro-AM3P
GRK: σάλπιγγας ἡτοίμασαν αὑτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν
INT: trumpets prepared themselves that they might sound [their] trumpets

Revelation 18:7 PPro-AF3S
GRK: ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ ἐστρηνίασεν
INT: So much as she glorified herself and lived luxuriously

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page